Kursy

Kursy

 1. Podstawy rachunkowości - dni powszednie - wrzesień 2016r.; weekendy - styczeń 2017r.
 2. Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - weekendy i dni powszednie - wrzesień 2016r.
 3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - październik 2016r.
 4. Rachunkowość dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych
 5. Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów
 6. Kurs kadry i płace - weekendy i dni powszednie - wrzesień 2016r.
 7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy - jesień 2016r.
 8. Rachunek przepływów pieniężnych
 9. Język angielski dla księgowych
 10. Dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych - 29.09.-02.10.2016r.
   


Zajęcia na kursach odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 1630 do 1930 (w dni powszednie) lub w co drugą sobotę i niedzielę od 900 do 1500.

Jedna z sal wykładowych 

Kursy kończą się egzaminami z wybranych przedmiotów, a słuchacze otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgłoszenia na kursy i konferencje należy kierować pod adresem Oddziału SKwP w Gdańsku [zgłoszenie][kontakt] indywidualnie lub przez zakłady pracy, które mogą finansować uczestnictwo swoich pracowników w kursach. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie nie wymaga wniesienia opłaty za szkolenie. Wpłaty dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia kursu (wg ustalonych rat lub w całości). Opłaty osób kierowanych przez podmioty winny być wniesione na nasze konto w pełnej wysokości i "z góry".

Udzielamy 10% rabatu byłym kursantom SKwP O/O w Gdańsku, którzy rozpoczęli kurs w ciągu ostatnich 5 lat.

Dla absolwentów I stopnia (SKwP O/O Gdańsk) udzielamy 15% rabatu pod warunkiem podjęcia nauki w ciągu roku od zakończenia kursu.

W przypadku, gdy rezygnacja z kursu nastąpi przed odbyciem trzecich zajęć, dokonana wpłata podlega zwrotowi po potrąceniu 10% kosztów manipulacyjnych od pełnej wartości kursu plus zwrot za materiały. Rezygnacja w późniejszym terminie nie powoduje zwrotu wpłaty.

Jednym z warunków uczestnictwa w kursach jest minimum średnie wykształcenie, dla kandydatów na biegłych rewidentów - wyższe.

Szczegółowych informacji o kursach udziela i prowadzi zapisy biuro oddziału SKwP:

 

 Sala komputerowa


Podstawy rachunkowości

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

Ilość godzin:116
Przybliżony czas trwania:ok. 5  miesięcy
Opłata:

1.600 zł - zajęcia w tygodniu 

w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930

1.700 zł - zajęcia w każdą sobotę i wybrane niedziele

 (z materiałami; możliwość zapłaty w 2 ratach )
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych 

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego na poziomie księgowego bilansisty w małej i średniej firmie, który umiałby samodzielnie zadekretować dokumenty, dokonać prawidłowych księgowań operacji gospodarczych oraz sporządzić bilans i rachunek wyników - zarówno w formie tradycyjnej, jak i przy pomocy techniki komputerowej, a ponadto dokonywać rozliczeń należności o charakterze publiczno-prawnym, a także poznać przepisy prawne regulujące zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego, elementy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawne niezbędne w pracy samodzielnego księgowego i umożliwiające czynne uczestnictwo w procesie zarządzania firmą.

Szkolenie obejmuje:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości
 2. Ewidencja aktywów pieniężnych, rozrachunków i kapitałów
 3. Księgowość zarobkowa
 4. Księgowość materiałowa i towarowa
 5. Ewidencja aktywów trwałych
 6. Ewidencja kosztów i produktów
 7. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg

Poza rachunkowością tradycyjną - prowadzone będą zajęcia z rachunkowości komputerowej oraz z przedmiotów towarzyszących:

 • Rozliczenia podmiotów z budżetem i instytucjami publicznoprawnymi
 • Elementy prawa gospodarczego

.

Ilość godzin:264
Przybliżony czas trwania:ok. 10 miesięcy
Opłata:

3.600 zł - zajęcia w tygodniu w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930

3.700 zł - zajęcia w soboty i niedziele (co drugi tydzień)

 (z materiałami; możliwość zapłaty w 3 ratach)
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych

III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest przygotowanie osób znających rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego do pełnienia funkcji głównego księgowego w małym i średnim podmiocie.

Słuchaczami kursu mogą być wyłącznie osoby znające rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego.

Kandydaci na kurs powinni posiadać ponadto co najmniej średnie wykształcenie i około 3-lelni staż pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku udokumentowany stosownym zaświadczeniem.

Ilość godzin:212
Przybliżony czas trwania:ok. 7 miesięcy
Opłata:

3.400 zł - zajęcia w tygodniu  

3.500 zł - zajęcia w soboty i niedziele (co drugi tydzień)

(z materiałami; możliwość zapłaty w 2 ratach)Rachunkowość dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych

Zgłoszenie

Cel kursu: przygotowanie zawodowe pracowników służb finansowo-księgowych jednostek budżetowych w zakresie rachunkowości, rozliczeń z budżetem (w tym podatków i opłat lokalnych), elementów prawa (w tym finanse publiczne), finansów i rozliczeń z ZUS. Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw rachunkowości.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu z oderwaniem od pracy, tj. od godz. 900.

Ilość godzin:152
Przybliżony czas trwania:ok. 5 miesięcy
Opłata:2.200 zł (z materiałami)


Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Zgłoszenie

Księgowi, którzy chcą uzyskać tytuł biegłego rewidenta zdają 10 egzaminów (w czterech sesjach egzaminacyjnych po 2-3 egzaminy w każdej sesji) przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR) w porozumieniu z Ministrem Finansów. Wymagane Uchwałą KIBR dokumenty należy złożyć w KIBR do 30 czerwca.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych i zakresu wymaganych wiadomości określone zostały w Informatorze wydanym przez KIBR (do wglądu w Biurze Oddziału). Więcej informacji na stronie www.kibr.org.pl

Stowarzyszenie Księgowych pomaga w przygotowaniu się do egzaminów poprzez prowadzenie kursu, o harmonogramie zajęć skorelowanym z terminami sesji egzaminacyjnej.

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do I sesji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

 

Ilość godzin:ok. 400
Przybliżony czas trwania:ok. 2 lata
Opłata:ustalana osobno dla każdej sesji, uzależniona jest od liczby zajęć uzgadnianych indywidualnie z każdą grupą


Kurs kadry i płace

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązującym aktualnie prawem pracy, z zasadami prowadzenia i sporządzania dokumentacji pracowniczej (w tym płacowej), z obowiązkami pracodawcy z tytułu rozliczeń publicznoprawnych (z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych). Szkolenie obejmie też pracę przy komputerze: wykorzystanie programów Płatnik, RAKS do celów kadrowo-płacowych.

Ilość godzin:80
Przybliżony czas trwania:ok. 4 miesiące
Opłata:

1.400 zł - zajęcia w tygodniu w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930 

1.500 zł -zajęcia w  sobotę i niedzielę ( co drugi tydzień ) od 900

(z materiałami; możliwość wniesienia w 2 ratach)Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy

Zgłoszenie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej i możliwością ich wykorzystania w zarządzaniu finansami, w tym min. czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, ocena inwestycji, wycena przedsiębiorstw. Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów analiz i finansowych oraz bankowców - analityków kredytowych.

Ilość godzin:60
Przybliżony czas trwania:

ok. 2 miesięcy

Opłata:1.300 zł

Rachunek przepływów pieniężnych

Zgłoszenie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sprawozdaniem z rachunku przepływów pieniężnych z przykładami. Przewidywana ilość godzin lekcyjnych - 32. Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów księgowości. Realizacja kursu uzależniona jest od ilości chętnych.

Opłata: 850 zł   

 


Język angielski dla księgowych

Zgłoszenie

Celem kursów jest nabycie i udoskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy księgowego i biegłego rewidenta, a także w różnych sytuacjach życiowych.

 

Atuty:
• Kursy sprofilowane pod kątem potrzeb językowych i zawodowych uczestników.
• Dogodne warunki nauki: jednolite, małe grupy (4-8 osób)
• Solidne wsparcie metodyczne i merytoryczne


Najbliższy kurs:
Accounting Basics in English (Etap I)

Program kursu obejmuje język zawodowy i ogólny, między innymi:
- autoprezentację
- obsługę klienta
- korespondencję
- analizę literatury fachowej
- rozumienie i sporządzanie dokumentacji
- słownictwo specjalistyczne

Cena: 400 zł od osoby (20 godzin lekcyjnych / 10 spotkań)
materiały dydaktyczne w cenie kursu
dodatkowe materiały na platformie edukacyjnej

Czas zajęć: 1 raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne ( 1x90 min.)

Kursy odbywają się na poziomach od ponad podstawowego do zaawansowanego.
Możliwość kontynuacji kursu na kolejnym poziomie.

Lokalizacja kursów:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 93


Szczegółowe informacje o kursach i zapisy:

 • STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH POLSCE Oddział Okręgowy w Gdańsku tel. 58 341 25 30
 • Specjalistyczny Ośrodek Języków Obcych SPECTRUM tel. 608 126 802, 58 718 27 96

 

Dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

 Zgłoszenie

Zapraszamy Państwa na wyjazdowy kurs Dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych w dniach 29.09.-02.10.2016r. w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku.

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie,           z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,

 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę                            i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,

 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

Tematyka kursu:

 1. Organizacja usług księgowych.

 2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.

 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

 8. Ryzyko w usługach księgowych.

 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.

Sposób i forma zaliczenia:

Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • uiszczenie opłaty w kwocie 1499,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia – 1380,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia – 1450,00 zł),

 • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (anna.zajkowska@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2016 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Cena obejmuje:

 • 3 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2- 3-osobowych

 • wyżywienie: 3 śniadania, 4 lunche, 3 kolacje,

 • szkolenie wraz z materiałami,

 • egzamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anną Zajkowską e-mail:anna.zajkowska@skwp.pl, tel. 22 521 32 61.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

Należność za kurs prosimy wpłacać na rachunek: PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523.

 


Polecamy

  • Etyka zawodowa w rachunkowości