Kursy

Kursy

 1. Podstawy rachunkowości - dni powszednie - wrzesień 2016r.; weekendy - styczeń 2017r.
 2. Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - w każdą niedzielę - wrzesień 2016r. i dni powszednie - wrzesień 2016r.
 3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - luty 2017r.
 4. Rachunkowość dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych
 5. Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów
 6. Kurs kadry i płace - weekendy i dni powszednie - wrzesień 2016r.
 7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy - jesień 2016r.
 8. Rachunek przepływów pieniężnych
 9. Język angielski dla księgowych
 10. Dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych - 29.09.-02.10.2016r.
   


Zajęcia na kursach odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 1630 do 1930 (w dni powszednie) lub w co drugą sobotę i niedzielę od 900 do 1500.

Jedna z sal wykładowych 

Kursy kończą się egzaminami z wybranych przedmiotów, a słuchacze otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgłoszenia na kursy i konferencje należy kierować pod adresem Oddziału SKwP w Gdańsku [zgłoszenie][kontakt] indywidualnie lub przez zakłady pracy, które mogą finansować uczestnictwo swoich pracowników w kursach. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie nie wymaga wniesienia opłaty za szkolenie. Wpłaty dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia kursu (wg ustalonych rat lub w całości). Opłaty osób kierowanych przez podmioty winny być wniesione na nasze konto w pełnej wysokości i "z góry".

Udzielamy 10% rabatu byłym kursantom SKwP O/O w Gdańsku, którzy rozpoczęli kurs w ciągu ostatnich 5 lat.

Dla absolwentów I stopnia (SKwP O/O Gdańsk) udzielamy 15% rabatu pod warunkiem podjęcia nauki w ciągu roku od zakończenia kursu.

W przypadku, gdy rezygnacja z kursu nastąpi przed odbyciem trzecich zajęć, dokonana wpłata podlega zwrotowi po potrąceniu 10% kosztów manipulacyjnych od pełnej wartości kursu plus zwrot za materiały. Rezygnacja w późniejszym terminie nie powoduje zwrotu wpłaty.

Jednym z warunków uczestnictwa w kursach jest minimum średnie wykształcenie, dla kandydatów na biegłych rewidentów - wyższe.

Szczegółowych informacji o kursach udziela i prowadzi zapisy biuro oddziału SKwP:

 

 Sala komputerowa


Podstawy rachunkowości

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

Ilość godzin:116
Przybliżony czas trwania:ok. 5  miesięcy
Opłata:

1.600 zł - zajęcia w tygodniu 

w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930

1.700 zł - zajęcia w każdą sobotę i wybrane niedziele

 (z materiałami; możliwość zapłaty w 2 ratach )
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych 

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego na poziomie księgowego bilansisty w małej i średniej firmie, który umiałby samodzielnie zadekretować dokumenty, dokonać prawidłowych księgowań operacji gospodarczych oraz sporządzić bilans i rachunek wyników - zarówno w formie tradycyjnej, jak i przy pomocy techniki komputerowej, a ponadto dokonywać rozliczeń należności o charakterze publiczno-prawnym, a także poznać przepisy prawne regulujące zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego, elementy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawne niezbędne w pracy samodzielnego księgowego i umożliwiające czynne uczestnictwo w procesie zarządzania firmą.

Szkolenie obejmuje:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości
 2. Ewidencja aktywów pieniężnych, rozrachunków i kapitałów
 3. Księgowość zarobkowa
 4. Księgowość materiałowa i towarowa
 5. Ewidencja aktywów trwałych
 6. Ewidencja kosztów i produktów
 7. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg

Poza rachunkowością tradycyjną - prowadzone będą zajęcia z rachunkowości komputerowej oraz z przedmiotów towarzyszących:

 • Rozliczenia podmiotów z budżetem i instytucjami publicznoprawnymi
 • Elementy prawa gospodarczego

.

Ilość godzin:264
Przybliżony czas trwania:ok. 10 miesięcy
Opłata:

3.600 zł - zajęcia w tygodniu w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930

3.700 zł - zajęcia w soboty i niedziele (co drugi tydzień)

 (z materiałami; możliwość zapłaty w 3 ratach)
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych

III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest przygotowanie osób znających rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego do pełnienia funkcji głównego księgowego w małym i średnim podmiocie.

Słuchaczami kursu mogą być wyłącznie osoby znające rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego.

Kandydaci na kurs powinni posiadać ponadto co najmniej średnie wykształcenie i około 3-lelni staż pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku udokumentowany stosownym zaświadczeniem.

Ilość godzin:212
Przybliżony czas trwania:ok. 7 miesięcy
Opłata:

3.400 zł - zajęcia w tygodniu  

3.500 zł - zajęcia w soboty i niedziele (co drugi tydzień)

(z materiałami; możliwość zapłaty w 2 ratach)Rachunkowość dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych

Zgłoszenie

Cel kursu: przygotowanie zawodowe pracowników służb finansowo-księgowych jednostek budżetowych w zakresie rachunkowości, rozliczeń z budżetem (w tym podatków i opłat lokalnych), elementów prawa (w tym finanse publiczne), finansów i rozliczeń z ZUS. Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw rachunkowości.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu z oderwaniem od pracy, tj. od godz. 900.

Ilość godzin:152
Przybliżony czas trwania:ok. 5 miesięcy
Opłata:2.200 zł (z materiałami)


Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Zgłoszenie

Księgowi, którzy chcą uzyskać tytuł biegłego rewidenta zdają 10 egzaminów (w czterech sesjach egzaminacyjnych po 2-3 egzaminy w każdej sesji) przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR) w porozumieniu z Ministrem Finansów. Wymagane Uchwałą KIBR dokumenty należy złożyć w KIBR do 30 czerwca.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych i zakresu wymaganych wiadomości określone zostały w Informatorze wydanym przez KIBR (do wglądu w Biurze Oddziału). Więcej informacji na stronie www.kibr.org.pl

Stowarzyszenie Księgowych pomaga w przygotowaniu się do egzaminów poprzez prowadzenie kursu, o harmonogramie zajęć skorelowanym z terminami sesji egzaminacyjnej.

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do I sesji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

 

Ilość godzin:ok. 400
Przybliżony czas trwania:ok. 2 lata
Opłata:ustalana osobno dla każdej sesji, uzależniona jest od liczby zajęć uzgadnianych indywidualnie z każdą grupą


Kurs kadry i płace

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązującym aktualnie prawem pracy, z zasadami prowadzenia i sporządzania dokumentacji pracowniczej (w tym płacowej), z obowiązkami pracodawcy z tytułu rozliczeń publicznoprawnych (z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych). Szkolenie obejmie też pracę przy komputerze: wykorzystanie programów Płatnik, RAKS do celów kadrowo-płacowych.

Ilość godzin:80
Przybliżony czas trwania:ok. 4 miesiące
Opłata:

1.400 zł - zajęcia w tygodniu w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930 

1.500 zł -zajęcia w  sobotę i niedzielę ( co drugi tydzień ) od 900

(z materiałami; możliwość wniesienia w 2 ratach)Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy

Zgłoszenie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej i możliwością ich wykorzystania w zarządzaniu finansami, w tym min. czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, ocena inwestycji, wycena przedsiębiorstw. Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów analiz i finansowych oraz bankowców - analityków kredytowych.

Ilość godzin:60
Przybliżony czas trwania:

ok. 2 miesięcy

Opłata:1.300 zł

Rachunek przepływów pieniężnych

Zgłoszenie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sprawozdaniem z rachunku przepływów pieniężnych z przykładami. Przewidywana ilość godzin lekcyjnych - 32. Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów księgowości. Realizacja kursu uzależniona jest od ilości chętnych.

Opłata: 850 zł   

 


Język angielski dla księgowych

Zgłoszenie

Celem kursów jest nabycie i udoskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy księgowego i biegłego rewidenta, a także w różnych sytuacjach życiowych.

 

Atuty:
• Kursy sprofilowane pod kątem potrzeb językowych i zawodowych uczestników.
• Dogodne warunki nauki: jednolite, małe grupy (4-8 osób)
• Solidne wsparcie metodyczne i merytoryczne


Najbliższy kurs:

I. Accounting Basics in English (Etap I)

dla osób mających podstawy języka angielskiego, nie znających terminologii finansowej w języku angielskim

II. English in Accounting and Finance (Etap II)

dla osób, które ukończyły Etap I kursu oraz nowych słuchaczy, znających podstawową terminologię finansową w języku angielskim. 

Program kursu obejmuje język zawodowy i ogólny, między innymi:
- autoprezentację
- obsługę klienta
- korespondencję
- analizę literatury fachowej
- rozumienie i sporządzanie dokumentacji
- słownictwo specjalistyczne

Cena: 500 zł od osoby (20 godzin lekcyjnych / 10 spotkań)
materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Rozpoczęcie kursu: wrzesień/październik 2016

Czas zajęć: 1 raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne ( 1x90 min.)

Kursy odbywają się na poziomach od ponad podstawowego do zaawansowanego.
Możliwość kontynuacji kursu na kolejnym poziomie.

Lokalizacja kursów:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 93

 


 

Dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych

 Zgłoszenie

Zapraszamy Państwa na wyjazdowy kurs Dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych w dniach 29.09.-02.10.2016r. w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku.

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie,           z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,

 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę                            i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,

 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

Tematyka kursu:

 1. Organizacja usług księgowych.

 2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.

 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

 8. Ryzyko w usługach księgowych.

 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.

Sposób i forma zaliczenia:

Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • uiszczenie opłaty w kwocie 1499,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia – 1380,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia – 1450,00 zł),

 • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (anna.zajkowska@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2016 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Cena obejmuje:

 • 3 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2- 3-osobowych

 • wyżywienie: 3 śniadania, 4 lunche, 3 kolacje,

 • szkolenie wraz z materiałami,

 • egzamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anną Zajkowską e-mail:anna.zajkowska@skwp.pl, tel. 22 521 32 61.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

Należność za kurs prosimy wpłacać na rachunek: PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523.

 


Polecamy

  • Kaledarium