Kursy

Kursy

 1. Podstawy rachunkowości - styczeń 2017r.
 2. Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - w dni powszednie - od 31.01.2017r.; w weekendy - od 19.02.2017r.
 3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - w weekendy od 26.02.2017r.
 4. Rachunkowość dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych
 5. Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów
 6. Kurs kadry i płace - dni powszednie i weekendy wiosna 2017r.
 7. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy
 8. Rachunek przepływów pieniężnych
 9. Język angielski dla księgowych
   


Zajęcia na kursach odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 1630 do 1930 (w dni powszednie) lub w co drugą sobotę i niedzielę od 900 do 1500.

Jedna z sal wykładowych 

Kursy kończą się egzaminami z wybranych przedmiotów, a słuchacze otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgłoszenia na kursy i konferencje należy kierować pod adresem Oddziału SKwP w Gdańsku [zgłoszenie][kontakt] indywidualnie lub przez zakłady pracy, które mogą finansować uczestnictwo swoich pracowników w kursach. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie nie wymaga wniesienia opłaty za szkolenie. Wpłaty dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia kursu (wg ustalonych rat lub w całości). Opłaty osób kierowanych przez podmioty winny być wniesione na nasze konto w pełnej wysokości i "z góry".

Udzielamy 10% rabatu byłym kursantom SKwP O/O w Gdańsku, którzy rozpoczęli kurs w ciągu ostatnich 5 lat. Rabat nie dotyczy kursów: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy finansowej; Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów; Rachunek przepływów pieniężnych; Język angielski dla księgowych. 

Dla absolwentów I stopnia (SKwP O/O Gdańsk) udzielamy 15% rabatu (dotyczy kursu II stopnia) pod warunkiem podjęcia nauki w ciągu roku od zakończenia kursu.

W przypadku, gdy rezygnacja z kursu nastąpi przed odbyciem trzecich zajęć, dokonana wpłata podlega zwrotowi po potrąceniu 10% kosztów manipulacyjnych od pełnej wartości kursu plus zwrot za materiały. Rezygnacja w późniejszym terminie nie powoduje zwrotu wpłaty.

Jednym z warunków uczestnictwa w kursach jest minimum średnie wykształcenie, dla kandydatów na biegłych rewidentów - wyższe.

Szczegółowych informacji o kursach udziela i prowadzi zapisy biuro oddziału SKwP:

 

 Sala komputerowa


Podstawy rachunkowości

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych, o systemie dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.

 

Ilość godzin:116
Przybliżony czas trwania:ok. 5  miesięcy
Opłata:

1.600 zł - zajęcia w tygodniu 

w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930

1.700 zł - zajęcia w każdą sobotę i wybrane niedziele

 (z materiałami; możliwość zapłaty w 2 ratach )
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych 

II STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego na poziomie księgowego bilansisty w małej i średniej firmie, który umiałby samodzielnie zadekretować dokumenty, dokonać prawidłowych księgowań operacji gospodarczych oraz sporządzić bilans i rachunek wyników - zarówno w formie tradycyjnej, jak i przy pomocy techniki komputerowej, a ponadto dokonywać rozliczeń należności o charakterze publiczno-prawnym, a także poznać przepisy prawne regulujące zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego, elementy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawne niezbędne w pracy samodzielnego księgowego i umożliwiające czynne uczestnictwo w procesie zarządzania firmą.

Szkolenie obejmuje:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości
 2. Ewidencja aktywów pieniężnych, rozrachunków i kapitałów
 3. Księgowość zarobkowa
 4. Księgowość materiałowa i towarowa
 5. Ewidencja aktywów trwałych
 6. Ewidencja kosztów i produktów
 7. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg

Poza rachunkowością tradycyjną - prowadzone będą zajęcia z rachunkowości komputerowej oraz z przedmiotów towarzyszących:

 • Rozliczenia podmiotów z budżetem i instytucjami publicznoprawnymi
 • Elementy prawa gospodarczego

.

Ilość godzin:264
Przybliżony czas trwania:ok. 10 miesięcy
Opłata:

3.600 zł - zajęcia w tygodniu w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930

3.700 zł - zajęcia w soboty i niedziele (co drugi tydzień)

 (z materiałami; możliwość zapłaty w 3 ratach)
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych

III STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest przygotowanie osób znających rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego do pełnienia funkcji głównego księgowego w małym i średnim podmiocie.

Słuchaczami kursu mogą być wyłącznie osoby znające rachunkowość na poziomie samodzielnego księgowego.

Kandydaci na kurs powinni posiadać ponadto co najmniej średnie wykształcenie i około 3-lelni staż pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku udokumentowany stosownym zaświadczeniem.

Ilość godzin:212
Przybliżony czas trwania:ok. 7 miesięcy
Opłata:

3.400 zł - zajęcia w tygodniu  

3.500 zł - zajęcia w soboty i niedziele (co drugi tydzień)

(z materiałami; możliwość zapłaty w 2 ratach)Rachunkowość dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych

Zgłoszenie

Cel kursu: przygotowanie zawodowe pracowników służb finansowo-księgowych jednostek budżetowych w zakresie rachunkowości, rozliczeń z budżetem (w tym podatków i opłat lokalnych), elementów prawa (w tym finanse publiczne), finansów i rozliczeń z ZUS. Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw rachunkowości.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu z oderwaniem od pracy, tj. od godz. 900.

Ilość godzin:152
Przybliżony czas trwania:ok. 5 miesięcy
Opłata:2.200 zł (z materiałami)


Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Zgłoszenie

Księgowi, którzy chcą uzyskać tytuł biegłego rewidenta zdają 10 egzaminów (w czterech sesjach egzaminacyjnych po 2-3 egzaminy w każdej sesji) przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR) w porozumieniu z Ministrem Finansów. Wymagane Uchwałą KIBR dokumenty należy złożyć w KIBR do 30 czerwca.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych i zakresu wymaganych wiadomości określone zostały w Informatorze wydanym przez KIBR (do wglądu w Biurze Oddziału). Więcej informacji na stronie www.kibr.org.pl

Stowarzyszenie Księgowych pomaga w przygotowaniu się do egzaminów poprzez prowadzenie kursu, o harmonogramie zajęć skorelowanym z terminami sesji egzaminacyjnej.

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do I sesji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

 

Ilość godzin:ok. 400
Przybliżony czas trwania:ok. 2 lata
Opłata:ustalana osobno dla każdej sesji, uzależniona jest od liczby zajęć uzgadnianych indywidualnie z każdą grupą


Kurs kadry i płace

Zgłoszenie

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązującym aktualnie prawem pracy, z zasadami prowadzenia i sporządzania dokumentacji pracowniczej (w tym płacowej), z obowiązkami pracodawcy z tytułu rozliczeń publicznoprawnych (z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych). Szkolenie obejmie też pracę przy komputerze: wykorzystanie programów Płatnik, RAKS do celów kadrowo-płacowych.

Ilość godzin:80
Przybliżony czas trwania:ok. 4 miesiące
Opłata:

1.400 zł - zajęcia w tygodniu w poniedziałki i środy od godz. 1630 do godz. 1930 

1.500 zł -zajęcia w  sobotę i niedzielę ( co drugi tydzień ) od 900

(z materiałami; możliwość wniesienia w 2 ratach)Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy

Zgłoszenie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej i możliwością ich wykorzystania w zarządzaniu finansami, w tym min. czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, ocena inwestycji, wycena przedsiębiorstw. Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów analiz i finansowych oraz bankowców - analityków kredytowych.

Ilość godzin:60
Przybliżony czas trwania:

ok. 2 miesięcy

Opłata:1.300 zł

Rachunek przepływów pieniężnych

Zgłoszenie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sprawozdaniem z rachunku przepływów pieniężnych z przykładami. Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników działów księgowości
 • osób, które ukończyły kursy rachunkowości
 • osób interesujących się sprawozdawczością
 • analityków
 • pracowników banków.

W trakcie warsztatu rozwiązywane będą praktyczne przykłady na komputerach uczestników, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie zaproponowanych arkuszy Excel w praktyce.

PROGRAM:
Dzień 1 - podstawy
1. Metody sporządzania RPP

 • Podstawowe definicje
 • Porównanie i zalety

2. Działalność operacyjna

 • Co charakteryzuje poszczególne rodzaje działalności
 • Wyłączenia i korekty
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów na komputerach uczestników z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Dzień 2 - praktyczne przykłady

 1. Działalność inwestycyjna i finansowa - rozwiązywanie praktycznych przykładów na komputerach uczestników z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
 2. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (zasady i praktyczne ich zastosowanie)
 3. Obowiązki ujawnieniowe dotyczące rachunku przepływów pieniężnych w informacji dodatkowej i innych dokumentach jednostek
 4. Analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych.

DODATKOWE INFORMACJE:
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

OPŁATA:
500 zł od osoby

 

Język angielski dla księgowych

Zgłoszenie

Celem kursów jest nabycie i udoskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy księgowego i biegłego rewidenta, a także w różnych sytuacjach życiowych.

 

Atuty:
• Kursy sprofilowane pod kątem potrzeb językowych i zawodowych uczestników.
• Dogodne warunki nauki: jednolite, małe grupy (4-8 osób)
• Solidne wsparcie metodyczne i merytoryczne


Najbliższy kurs:

I. Accounting Basics in English (Etap I)

dla osób mających podstawy języka angielskiego, nie znających terminologii finansowej w języku angielskim

II. English in Accounting and Finance (Etap II)

dla osób, które ukończyły Etap I kursu oraz nowych słuchaczy, znających podstawową terminologię finansową w języku angielskim. 

Program kursu obejmuje język zawodowy i ogólny, między innymi:
- autoprezentację
- obsługę klienta
- korespondencję
- analizę literatury fachowej
- rozumienie i sporządzanie dokumentacji
- słownictwo specjalistyczne

Cena: 500 zł od osoby (20 godzin lekcyjnych / 10 spotkań)
materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Rozpoczęcie kursu: wrzesień/październik 2016

Czas zajęć: 1 raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne ( 1x90 min.)

Kursy odbywają się na poziomach od ponad podstawowego do zaawansowanego.
Możliwość kontynuacji kursu na kolejnym poziomie.

Lokalizacja kursów:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 93Polecamy

  • Kaledarium